การฝึกอบรมประสบการณ์เชิงวิศวกรรมเครื่องกลปี

 • Engineering Courses

  สอนการเขียนแบบ-อ่านแบบ-ทางวิศวกรรมเครื่องกลเบื้องต้น- (Basic-Drawing) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานในการอ่านและการเขียนแบบ เพื่อนำไปสู่การใช้โปรแกรม SolidWorks. Read More >.

 • วิศวกรรมละเอียด

  วิธีการดัดท่อ EMT ด้วยเครื่องดัดท่อด้วยมือ (Hand Bender) เห็นพี่ๆช่างไฟฟ้าเขาดัดกันสวยงาม อ้อเขามีสูตรกันนี่เอง เมื่อก่อนเคยฝึกดัด อาศัยกะเอาอย่าง ...

 • วิศวกรเครื่องกล (โรงไฟฟ้าชีวมวล) : รับสมัคร 29 อัตรา

  วิศวกรเครื่องกล (โรงไฟฟ้าชีวมวล) : รับสมัคร 29 อัตรา. ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว. ท่านสามารถค้นหาตำแหน่ง ...

 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา ...

  1. การประเม นประส ทธ ผลของการสอน 54 2. การประเม นหล กส ตรในภาพรวม 54 3. การประเม นผลการด าเน นงานตามรายละเอ ยดหล กส ตร 54 4.

 • ถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพ ผ่านห้องเรียนปฏิบัติ ...

   · ที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ออกแบบการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการสอบโดยสถาบัน IMT เฉลี่ยปีละ 25-30 หลักสูตร จัดแบ่งเป็น 5 หลักสูตรหลัก ได้แก่ หลักสูตรการ ...

 • วิศวกรรมฝึกงาน ข้อเสนองาน

  ตำแหน่งงาน: นักศึกษา ฝึกงาน. นนทบุรี, นนทบุรี. ...และ บริการหลังการขาย. นักศึกษา ฝึกงาน ด้าน ทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม. นักศึกษา ...

 • วิศวกรรมเครื่องกล

  1 วันที่แล้ว. รับสมัครด่วน. วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า (รับสมัครด่วน) 1 รับผิดชอบการควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อ ...

 • หลักสูตรอบรม "Safety of Machinery: …

  สถานที่อบรมสัมมนา. สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพลนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง7/32 หมู่ 3 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 โทร. 033-047-800 โทรสาร 033-047-877. สมัครฝึกอบรม ...

 • ทำไมต้องมีภาษาโปรแกรม "C" สำหรับวิศวกรเครื่องกล? …

  หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลมีภาษาโปรแกรมต่างๆ พวกเขาจะติดตั้งภาษาการติดตั้งเพื่อทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซฮาร์ดแวร์ ...

 • 27 วิศวกรรม บริษัท รับเหมาก่อสร้างประเทศไทย มาตรฐาน ...

  1.วางแผน ควบคุม การติดตั้ง-รื้อถอน-ใช้งาน-เครื่องจักรในงานก่อสร้างอาคารสูง 2.วางแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตรวจสอบและติดตามผลการบำรุงรักษา 3.ควบคุมคุณภาพ ความปอดภัยต่างๆในการ ...

 • การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่น ...

  ว นท ฝ กอบรม ระหว างว นท 19 ส งหาคม – 28 ต ลาคม 2564 (ฝ กอบรมท กพฤห สบด และว นศ กร เวลา 09.00 – 16.30 น.)

 • การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ...

   · การถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพ ผ่านห้องเรียนปฏิบัติจริง และด้วยการดำเนินงานข้างต้น เป็นการยกระดับคุณภาพวิศวกรให้มีศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขัน และพร้อมปฏิบัติ ...

 • อบรมความปลอดภัยในการทำงาน และ ก๊าซเชื้อเพลิง

  ให้บริการฝึกอบรมทั้ง Inhouse และ Public เพื่อให้ท่านและสถานประกอบการได้เข้าใจและเตรียมพร้อมในการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอก ...

 • คอร์สออนไลน์สอนโดย รัฐวิสุทธิ์ กล่อมจิตต์ | SkillLane

  วิทยากร : นายรัฐวิสุทธิ์ กล่อมจิตต์ การศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (รุ่นที่ 31) วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบการณ์งานสอน ผู้สอนเน้นการฝึกคนที่ ...

 • กางกม.ไขข้อสงสัย ผู้บังคับเครน'' ก่อสร้าง …

   · กางกม.ไขข อสงส ย ผ บ งค บเครน'' ก อสร าง หล งเก ดเหต ถล ม รร.อ สส มช น คอนเเวนต ต องผ านอบรม ทฤษฎ -ปฏ บ ต ตามมาตรฐานความปลอดภ ย อาช วอนาม ย สภาพเเวดล อมการ ...

 • วิศวกรรมเครื่องกล เรียนเกี่ยวกับอะไร? เลือกเรียน ...

   · วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) เป็นสาขาวิชาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และกฏทางฟิสิกส์ เพื่อนำความรู้เหล่านั้นมาทำการประดิษฐ์ ทำการ ...

 • วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  ว ศวกรรมเคร องกล มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร ด วยสภาพแวดล อมและห องปฏ บ ต การ ท ท นสม ยตลอดหล กส ตร พร อมตอบโจทย คนร นใหม ภายใต การเร ยนร แบบ STEAM Education ...

 • 116 วิศวกรเครื่องกล ตำแหน่งงาน, การจ้างงานใน ...

  สน บสน นการทำงานของว ศวกรขายและต วแทนขาย ใช โปรแกรม Autocad 3D งานออกแบบ เด นท อ ลมอ ด งานต ดต งเคร องอ ดลม ค ณสมบ ต เพศชาย อาย 18-35 ป ว ฒ การศ กษาระด…

 • Chemengedu หลักสูตรฝึกอบรม อบรมสัมมนา …

  หล กส ตรฝ กอบรม อบรมส มมนา ว ศวกรรมเคม ว ศวกรรมสถาน การนำเสนอ scale up training chemical engineering Early- Rate for Corporate Participants: -2,000 THB discount from full price for registration at least 4 weeks (28 days) before the course date (reserve the early- rate by registration ...

 • จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะปฏิบัติ …

  จ ดฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ การพ ฒนาท กษะปฏ บ ต (Hands On) เม อว นศ กร ท 6 กรกฎาคม 2561 ทางคณะว ศวกรรมศาสตร จ ดฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ การพ ฒนาท กษะปฏ บ ต (Hands On) : ความร พ นฐาน ...

 • TUPINE, Faculty of Engineering,

  ภาคการศ กษาท 2 วก.392 การออกแบบเคร องกล 3 หน วยก ต วก.430 การทำความเย นและการปร บอากาศ 3 หน วยก ต วทย.390 การฝ กประสบการณ ว ชาช พอ ตสาหกรรม 1

 • หลักสูตรอบรม "Safety of Machinery: …

  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และบริษัท ออมรอน อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร " Safety of Machinery: ความปลอดภัย ...

 • วิศวกร QS ระบบเครื่องกล …

  วิศวกร QS ระบบเครื่องกล (โครงการจ.ชลบุรี,จ.นครราชสีมา) จังหวัด ชลบุรี (ศรีราชา) เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ + สวัสดิการราย ...

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ความ ...

  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง. การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหะวิทยา ครั้งที่ 6. The 6th Workshop on Metallurgical Failure Analysis. วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563*. *วันที่ ...

 • โครงการอบรมเชิงปฎิบัติพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ...

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาการคำนวณกับการบูรณาการสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและ ...

 • Railway Engineering Training Course: REN

  Railway Engineering Training Course: REN. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม. การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่ง ...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  RMUTT AQI: มทร.ธัญบุรี. ค่าเฉลี่ย PM 2.5 ณ เวลานี้. 11.21 μg/m 3. ข้อมูลเวลา: 2021-06-18 18:00:00. คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่อง ...

 • วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  วิศวกรรมโยธา. (กลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ) หลักสูตร 2 ปี. ชั้นปีที่ 1. ภาคการศึกษาที่ 1. ภาคการศึกษาที่ 2. ภาค ...

 • เกี่ยวกับภาค – วิศวกรรมเครื่องกล

  ปี พุทธศักราช 2519 ได้เริ่มการก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และรับนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในหลักสูตร 5 ปี โดยรับ ...

 • บริการตรวจสอบตามมาตรฐาน API | Dacon Inspection …

  หล กส ตรการอบรมด านว ศวกรรมเคร องกล ป 2021 หล กส ตรการอบรมการตรวจสอบแบบ NDT 2021 หล กส ตรการอบรมการปฏ บ ต งานบนพ นท ส งด วยเทคน คการใช ...

 • หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ Analytical Skill for …

  Promotion!! สม ครเข าอบรมครบ 4 ท าน / ชำระเพ ยงท านละ 2,900 บาท หล กการและเหต ผล การค ดเช งว เคราะห และการค ดเช งเหต ผล (ตรรกะ) เป นท กษะท สำค ญของผ บร หารในท กระด บ เพ ...

 • ฝึกงานวิศวกรรมเครื่องกล ข้อเสนองาน

  Production Q.A. Mainternance Engineer. อยุธยา. อัตรา: 8 เงินเดือน: คุณสมบัติผู้สมัคร: 1. เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า แมค ...

 • การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ...

  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้งและทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 : …

 • Engineering Courses

  AutoCAD 2d Workshop (Mechanical) เน นการใช งานคำส งเบ องต น ก บการทำงานจร งจากต วย างประเภทงานเคร องกล เพ อให ผ เข าอบรมเก ความร ความเข าใจการทำงานของโปรแกรมก บงานเข ยน ...

 • หางาน วิศวกรเครื่องกล สมัครงานวิศวกรเครื่องกล

  หางาน ว ศวกรเคร องกล สม ครงานว ศวกรเคร องกล ตำแหน งงานค ณภาพจากบร ษ ทช นนำท กสาขาอาช พท วประเทศไทยมากท ส ดกว า 120,000 อ ตรา มากกว า 50,000 ตำแหน งงาน อ พเดทท ...

 • การฝึกอบรมปีที่ 3 / ครั้งที่ 5

  การฝ กอบรมป ท 2 / คร งท 4 การฝึกอบรมปีที่ 3 / ครั้งที่ 5 ติดตามความก้าวหน้า

 • ประสบการณ์ฝึกงานจริงของเด็กวิศวะที่เดลต้า | 360

  ประสบการณ์ฝึกงานจริงของเด็กวิศวะที่เดลต้า. บทสัมภาษณ์ของนักศึกษาฝึกงานสายออโตเมชั่น. บทความโดย David Nakayama, DET Corp Comms. รูปโดย Benjapol Disa, DET ...

 • ประวัติวิทยากร

  วิทยากรหัวข้อ "การทำเหมืองข้อมูลด้วย WEKA" สำนักฝึกอบรม ม.เทคโนโลยีมหานคร ปี 2554. -. วิทยากรหัวข้อ "การทำเหมือข้อมูลด้วย R rattle ...

 • วิศวกรแสงทำหน้าที่อะไร

  ว ศวกรแสงทำหน าท อะไร ว ศวกรแสงทำการว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ใหม ๆ ท เก ยวข องก บว ทยาศาสตร แห งแสง ผ เช ยวชาญส วนใหญ ทำงานในห องทดลองฟ ส กส ท ม ความซ บซ ...

 • หางาน วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)

  ต ดต อเรา เวลาทำการ : ว นจ นทร – ว นศ กร 8.30 - 17.00 น. โทร. 062-224-4897 (ส ม) โทร. 062-224-4184 (แนน) โทร. 062-224-4795 (เล ก)

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © AMC | แผนผังเว็บไซต์

gotop