มหาวิทยาลัยของ

 • มข.ยืน1มหาวิทยาลัยของภาคอีสาน ติดอันดับโลกจาก …

   · เม อเร วๆน QS Quacquarelli Symonds Limited สถาบ นจ ดอ นด บมหาว ทยาล ยช นนำของโลก ได ประกาศผลการจ ดอ นด บมหาว ทยาล ยโลกประจำป 2022 หร อ "QS World University Rankings 2022" ซ งในการจ ดอ นด บคร งน ม ส ...

 • Clash-A-Rama ตอน มหาวิทยาลัยของเหล่าก๊อบลิน

   · เมื่อเหล่าพลเมืองจาก Clash of Clans และ Clash Royale มารวมตัวกันความหรรษาจึงเกิดขึ้น ...

 • มหาวิทยาลัย

   · 19 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับเอเชีย. สำหรับ มหาวิทยาลัยไทย ที่เข้ามาติดอันดับในปีนี้มีจำนวน 19 มหาวิทยาลัยด้วยกัน ซึ่งอันดับ 1 ก็ยังคงเป็นของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามมาด้วย ...

 • Nakhon Phanom University : มหาวิทยาลัย นครพนม

  วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา. 281. Announcement from Faculty of Liberal Arts and Science, Nakhon Phanom University, Subject: Recruitment for competitive examination and appointment as a contract employee, Position: English Lecturer. 235.

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  สถ ต การใช งาน Internet ของ มหาว ทยาล ย และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580

 • Srinakharinwirot University : …

  Srinakharinwirot University is a government sponsored university located in Bangkok, Thailand. It was established in 1949 as the Higher Teacher Training School at Prasarnmit and became the College of Education in 1953. In 1974, the College of Education became ...

 • 19 มหาวิทยาลัยไทย …

   · QS ประกาศ 19 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของ ...

 • มหาวิทยาลัยของรัฐ

  เฉพาะหมวดมหาว ทยาล ยของร ฐ ข าว/บทความท งหมด เว บไซต ท น าสนใจ >> สถาบ นอ ดมศ กษา >> มหาว ทยาล ยของร ฐ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ...

 • มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao UP

  22 ก.ย. 2563 3,472. โครงการ พะเยา เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต "Empower your learning journey with us @ University of Phayao". #ด้านการวิจัย. 17 ก.ย. 2563 2,555. วีดิทัศน์ประมวลภาพแนะนำ ...

 • สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

  มหาว ทยาล ยบ รพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 0-3810-2222

 • 10 อันดับ มหาวิทยาลัยของไทยที่ดีที่สุดในประเทศไทย ...

  10 อันดับ มหาวิทยาลัยของไทยที่ดีที่สุดในประเทศไทย. 10.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ขอขอบคุณรูปภาพจาก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ …

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   · หน าหล ก About Us เก ยวก บมหาว ทยาล ย Information สารสนเทศสำหร บน กศ กษา Contact Details มหาว ทยาล ยรามคำแหง : Ramkhamhaeng University 2086 ถนนรามคำแหง แขวงห วหมาก เขตบางกะป กร งเทพมหานคร 10240.

 • มหาวิทยาลัยรังสิต | RANGSIT UNIVERSITY

  ม.รังสิต เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ ป.ตรี (ยื่น GPA.) บัดนี้ - 20 ส.ค. 64 ภาค... กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน 1/2564 : ยื่น GPA ...

 • รวมข้อมูลมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศ

   · กมากมาย ว นน ท มงาน SANOOK!CAMPUS รวบรวม ข อม ลของมหาว ทยาล ยเอกชน ไว ให น องๆสนใจท ไหนลองคล กไปท เว ปไซต ของ มหาว ทยาล ย น นได เลย ...

 • รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

  1 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. 1.1 สถาบันอุดมศึกษา. 1.2 มหาวิทยาลัยของรัฐ ประเภทมหาวิทยาลัยราชภัฏ. 1.3 มหาวิทยาลัยของรัฐประเภทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. 1.4 สถาบันวิทยาลัยชุมชน. 1.5 สถาบันการ ...

 • MIT มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก เป็นอย่างไร?

   · ศ ษย เก าของ MIT ท ม ช อเส ยงระด บโลก เช น Kofi Annan อด ตเลขาธ การองค การสหประชาชาต Buzz Aldrin น กบ นอวกาศผ ไปเหย ยบดวงจ นทร ก บยานอพอลโล 11 I.M. Pei สถาปน กผ สร างพ ระม ดแก ว ...

 • Mahidol University

   · Mahidol University (MU), an autonomous research institution in Thailand, had its origin in the establishment of Siriraj Hospital in 1888. Mahidol is among Thailand''s most prestigious universities with highly competitive entrance examinations.

 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  มาตรการการเฝ าระว งการแพร ระบาดระลอกใหม ของโรคต ดเช อไวร สโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบ บท 10/2564

 • 10 อันดับ มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น …

   · 10 อ นด บ มหาว ทยาล ยญ ป น จากการจ ดอ นด บ QS Asia University Rankings 2019 โดยสถาบ นการจ ดอ นด บ Quacquarelli Symonds (QS) ท ม ช อเส ยงของประเทศอ งกฤษ ข าวการศ กษา ...

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University, THAILAND

  มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ม งสร างสรรค ส งคมท ม ส งแวดล อมท ด ส งคมแห งส ขภาพ และผ ส งอาย ส ขภาพด ส งคมท ร กษาว ฒนธรรมล านนาและพ ฒนาเศรษฐก ...

 • KHON KAEN UNIVERSITY – มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  Khon Kaen University is presently aiming at Education Transformation, with new programs developed that answer the social needs, and programs that will be open for all age groups that emphasize lifelong learning. Our students are being trained to possess different ...

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  104 ป จ ฬาฯ ผ นำแห งการสร างสรรค องค ความร และนว ตกรรมเพ อสร างเสร มส งคมส การพ ฒนาอย างย งย น (Innovations for Society) แห งแรกของไทย ศ นย น ทราเวช โรงพยาบาลจ ฬาฯ ไขท กป ญ ...

 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University

  มหาว ทยาล ยมหาสารคาม เป นมหาว ทยาล ยท ได ร บการจ ดอ นด บ 1 ใน 10 ของประเทศ และได ร บการยอมร บ เป นมหาว ทยาล ยเพ อช มชนอ นด บ 1 ของภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ขอเช ...

 • Nakhon Ratchasima Rajabhat University

  มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ม เป าหมายเพ อเป นมหาว ทยาล ยของปวงชนท เน นค ณภาพการผล ตบ ณฑ ตและการว จ ย เพ อพ ฒนาท องถ น ม มาตรฐานเป นท ยอมร บในระด บชาต ...

 • 10 อันดับ มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น …

   · มหาวิทยาลัยเคียวโตะ (Kyoto University) หรือเรียกแบบย่อ ๆ ว่า เคียวได เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับที่ 2 ของญี่ปุ่น และยังเป็น 1 ใน 7 มหาวิทยาลัยแห่งชาติของญี่ปุ่นอีกด้วย จากการจัดอันดับ ...

 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: Ubon Ratchathani University

  สม ครเข าศ กษาต อ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ ...

 • มหาวิทยาลัยธนบุรี (THONBURI UNIVERSITY) | Home :: …

  วารสารมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยธนบ ร ได ผ านการร บรองค ณภาพของ TCI (กล มท 1) สาขามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ลำด บท 477 อย ในฐานข ...

 • en

  องค ประกอบขององค การท ม สมรรถนะส งของมหาว ทยาล ยเอกชน: กรณ ศ กษา มหาว ทยาล ยคร ส เต ยน. วารสาร มจร. ส งคมศาสตร ปร ทรรศน . 9(2), 403-416. ช ษณ ...

 • Nakhon Phanom University : มหาวิทยาลัย นครพนม

  ประกาศ มนพ. (Covid-19) ประกาศมหาว ทยาล ยนครพนม เร อง ขยายเวลางดการเร ยนการสอนแบบ On Site เน องจากสถานการณ การแพร ระบาดของโรคเช อไวร ส ...

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © AMC | แผนผังเว็บไซต์

gotop